Be?Airu'L Hayrat - Hay?Rl? Müjdeler (ebook)

Be?Airu'L Hayrat - Hay?Rl? Müjdeler (ebook)

2,99
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

‘Bu salavâtta pek büyük faziletler vard?r. Nitekim bu salavât, sahibini en yüksek derecelere yükseltir, onlar? en üstün muratlar?na ula?t?r?r. Her kim bir ?eye niyet ederek bunu okursa, mahrum olarak döndürülmez, umudu bo?a ç?kmaz ve duas? reddedilmez (geri çevrilmez). Bu salavât? bir kere dahi okuyan? veya ta??yan? Allâh-u Te‘âlâ affeder. Okundu?u mecliste bulunanlar da bu müjdeye erer. Eceli yakla??p ölüm ân? geldi?inde ise, bu salavât? okuyan ki?inin yan?nda dört melek hâz?r olur: Birincisi, (ölüm ân?nda kendisine musallat olan) ?eytan? ondan uzakla?t?r?r. ?kincisi, kelime-i ?ehâdeti ona telkin eder. Üçüncüsü, ona Havz-? Kevser’den bir kâse içirir. Dördüncüsü ise elinde Cennet meyveleri dolu alt?ndan bir kapla gelerek ona Cennetteki yerini müjdeler ve: ‘Ey Allâh’?n kulu! Hele bir (etraf?na) bak’ der. Böylece o ki?i cennetteki yerine bakar ve daha rûhu bedeninden ayr?lmadan cennetteki yerini iki gözüyle görür ve emniyet içerisinde sevinçli ve huzurlu olarak kabrine girer, kabrinde yaln?zl?k ve darl?k görmez. Kabrinde ona k?rk tane rahmet kap?s? aç?l?r. Ba?ucuna nurdan bir kandil as?l?r ki kendisi K?yâmet Gününde de o kandil ile diriltilir. Sa??nda onu müjdeleyen, solunda da ona eman (mah?erin s?k?nt?s?ndan ve cehennemin azâb?ndan güven) veren birer melek bulunur. (Herkes ç?plak diriltilirken) onun üzerinde iki hülle (elbise) olur. Üzerine binece?i seçkin bir binek ona hediye edilir ki böylece o hasret ve pi?manl?k çekmez. Kolay bir muhasebe ile hesab? görülür, (dünyada yapm?? oldu?u) kötü ameliyle muhâsebeye tutulmaz. Bu salavât? okuyan, S?rat’tan geçerken cehennem ona: ‘Çabuk geç ey Allâh’?n âzâtl?s?! Muhakkak ben sana haram k?l?nd?m. ?stedi?in kap?dan Cennete girebilirsin’ der, böylece o da ilk girenlerle beraber Cennete girer. Ona Cennette bembeyaz gümü?ten k?rk kubbe verilir ki, her kubbede alt?ndan bir kas?r, her kas?rda nurdan yüz çad?r bulunmaktad?r. Her çad?r?n içinde de kâfur a?ac?ndan yap?lm?? bir divan vard?r. Her divanda ince ipek kuma?tan bir yatak, her yatakta Allâh-u Te‘âlâ’n?n en güzel kokudan yaratt???, ho? kokulu ve dolunay gecesindeki ay gibi nurlu olan, iri gözlü bir hûri vard?r. Bunun yan? s?ra Allâh-u Te‘âlâ bu salavât? okuyana hiçbir gözün görmedi?i, hiçbir kula??n i?itmedi?i ve hiçbir insan?n hât?r?na dahi gelmeyen birçok nimetler verir.’.


Detalles del ebook
ISBN:
9781540185846
Editorial:
Abdulkâdir-i Geylânî
Formato:
EPub con DRM
Idioma:
Turco
Género:
Religión
Subgénero:
Religión y Teología
Prelectura del libro:
Be?Airu'L Hayrat - Hay?Rl? Müjdeler (ebook)

Referencia:

1540185846 |

EAN:

9781540185846