Odradzanie Si? Kultury S?Owia?Skiej W Polsce (ebook)

Odradzanie Si? Kultury S?Owia?Skiej W Polsce (ebook)

Autor:
Piotr Gulak
2,99
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

Po latach zapomnienia rodzima s?owia?ska wiara prze?ywa swój renesans. Nie jest to jednak tendencja wy??cznie polska, gdy? wzrost zainteresowania religiami poga?skimi (etnicznymi) i neopoga?skimi odnotowywany jest w wielu krajach europejskich. Wspó?cze?nie do najaktywniejszych formacji neopoga?skich w Polsce zaliczamy: „Rodzim? Wiar?” (dawniej „Zrzeszenie Rodzimej Wiary”) oraz „Rodzimy Ko?ció? Polski”. Ruchy te wpisane s? do rejestru ko?cio?ów i zwi?zków wyznaniowych Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji. Ponadto istniej? równie? stowarzyszenia, organizacje oraz ró?nego typu inicjatywy kulturalne o takim profilu, przyk?adem mo?e by? tutaj Stowarzyszenie na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot”. Zwi?zki „rodzimowiercze” otwarcie odwo?uj? si? do tradycji i obrz?dowo?ci s?owia?skiej. Owe zrzeszenia zwracaj? si? ku naturze, charakteryzuj? si? synkretyzmem, odrzucaj? nauki ko?cio?a i odwo?uj? si? do dawnych pras?owia?skich wierze?, w celu odtworzenia starych rytua?ów i nie jest to bynajmniej ?aden eskapizm czy krok wstecz. Chodzi tu o poszerzenie ?wiadomo?ci, o nowe hellenistyczne widzenie pi?kna otaczaj?cego nas ?wiata, o now? duchowo??, która utraci?a swoj? czysto?? w obecnym ?wiecie. Badanie wierze? naszych przodków nie jest zadaniem ?atwym. Chrystianizacja bezpowrotnie zniszczy?a spor? cz??? dawnych tradycji, lecz wi?kszo?? zwyczajów przetrwa?o do naszych czasów w kulturze ludowej. Widoczny wspó?cze?nie renesans rodzimej s?owia?skiej wiary, zawdzi?czamy ci??kiej pracy wielu badaczy. To dzi?ki nim mo?liwe jest dzisiaj odtworzenie nie tylko schematu kluczowych ?wi?t i obrz?dów, ale w du?ym stopniu tak?e symboliki tak wa?nej dla rytua?ów i odczytania ich pierwotnego znaczenia. Praca opiera si? na publikacjach ksi??kowych, archiwalnych, czasopismach i stronach internetowych. Wysoce przydatnymi i niezb?dnymi do napisania niniejszej ksi??ki by?y: przedwojenne pismo Zadruga, Zeszyty Naukowe UJ, Studia Religiologia, ksi??ki znanych naukowców, archeologów, badaczy takich jak: A. Gieysztor, B. Grott, J. Majchrowski, L. Pe?ka, a w szczególno?ci dzisiejsze opracowania, na podstawie których bazuj? zrzeszenia neopoga?skie. Wersja papierowa do kupienia w wydawnictwie e-bookowo.


Detalles del ebook
ISBN:
9788378590545
Editorial:
e-bookowo
Formato:
EPub sin DRM
Idioma:
Polaco
Género:
Literatura
Subgénero:
Cursos y Métodos de Aprendizaje
Prelectura del libro:
Odradzanie Si? Kultury S?Owia?Skiej W Polsce (ebook)

Referencia:

8378590545 |

EAN:

9788378590545