Nikt Nie Jest Dobry (ebook)

Nikt Nie Jest Dobry (ebook)

2,99
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

Niektóre istoty rodz? si? z?e. Inne z powodzeniem nadrabiaj? gorliwo?ci? brak wrodzonego talentu. Tamtego grudniowego dnia 1944 roku, dwa lata po fatalnym w skutkach spotkaniu z oficerem SS Karlem Krugerem, Markus nie mia? ju? w?tpliwo?ci, ?e ?miertelnicy potrafi? by? równie bezwzgl?dni i drapie?ni jak jego ród - potomkowie upad?ego anio?a. Czy jednak cudze zbrodnie mog? usprawiedliwia? w?asne? Teraz, kiedy wrogowie nie ?yj? od prawie 70 lat, a poczucie winy nie pozwala zazna? spokoju, czas na rozliczenie si? z samym sob?. Wyrok mo?e by? tylko jeden. Ale przedtem trzeba za?atwi? kilka wa?nych rodzinnych spraw. I sp?aci? pewien stary d?ug. Trudno wyobrazi? sobie posta? historyczn? mniej kojarz?c? si? z fascynacj? ba?niami i sk?onno?ci? do fantazjowania, ni? Adolf Hitler, a jednak to w?a?nie on wypowiedzia? kiedy? nast?puj?ce s?owa: „Legend nie mo?na stworzy? z niczego, nie mog? by? tylko przypadkowym zmy?leniem. Nie ma niczego, co nie pozwala?oby nam przypuszcza? – a w moim przekonaniu by?oby to nawet w naszym interesie – ?e mitologia odzwierciedla ?wiat, który istnia?, o którym ludzko?? zachowa?a niejasne wspomnienia”[1]. Jeszcze powa?niej traktowa? legendy najbardziej oddany wspó?pracownik przywódcy III Rzeszy – Heinrich Himmler. Szef SS interesowa? si? zjawiskami nadprzyrodzonymi i ch?tnie skupia? wokó? siebie osoby uchodz?ce za jasnowidzów b?d? mistyków, powierzaj?c im wysokie stanowiska w swojej organizacji. Pracownicy instytutu naukowego dzia?aj?cego pod jego patronatem – przy okazji gromadzenia mniej lub bardziej naci?ganych dowodów wy?szo?ci rasy aryjskiej i tworzenia podwalin nowej religii, maj?cej zast?pi? znienawidzone przez nazistów chrze?cija?stwo – zbierali informacje na temat rytua?ów magicznych oraz szamanów i czarownic z odleg?ych zak?tków ?wiata, takich jak Tybet czy Karelia. Poszukiwali tak?e ?ladów dawnych skandynawskich bóstw, uwa?anych przez Himmlera za realnie istniej?ce istoty, przedstawicieli staro?ytnej cywilizacji, których wiedza mog?aby przyczyni? si? do zwyci?stwa III Rzeszy. Na pozór nie?atwo pogodzi? wiar? w legendy z wizerunkiem polityków stoj?cych na czele dwudziestowiecznego totalitarnego mocarstwa, wraz z ca?? jego technologiczn? i militarn? pot?g?. Jednak tego typu przekonania nie dziwi? u osób gotowych na wszystko, na ka?d? zbrodni? i szale?stwo, byle tylko zrealizowa? swój plan – pod wzgl?dem skali i beznami?tnego okrucie?stwa wykraczaj?cy zarówno poza wyczyny z?owrogich postaci z dawnych sag, jak i czarnych charakterów wspó?czesnej popkultury. Trudno zaprzeczy?, ?e kataklizm, rozp?tany przez nazistowskich przywódców by? autentycznym piek?em, chocia? – z tego, co wiadomo – do jego stworzenia nie przy?o?y? r?ki ?aden bóg ani demon. [1] cyt. za: Heather Pringle, Plan rasy panów. Instytut naukowy Himmlera a Holocaust; Zysk i S–ka Wydawnictwo, Pozna? 2009 Patronat medialny: TwojaKultura.pl Eliza Zofia Janiszek Urodzi?am si? i mieszkam w Warszawie - czasem urzekaj?cej, zwykle irytuj?cej, ale zawsze, mimo wszystko, kochanej. Lubi? heavy metal, muzyk? organow?, oper?, tzw. „m?sk?” literatur?, polsk? fantasy i filmy Romana Pola?skiego. W ?yciu zajmowa?am si? wieloma rzeczami, ale zwykle mia?y - i maj? - jaki? zwi?zek z pisaniem i kreatywnym my?leniem. Pomys? powie?ci „Nikt nie jest dobry” narodzi? si? jaki? czas temu podczas gromadzenia materia?ów do pracy magisterskiej o motywie szatana w twórczo?ci Juliusza S?owackiego, chocia? ca?kiem mo?liwe, ?e sta?o si? to wiele lat wcze?niej, kiedy jako dziecko s?ucha?am opowie?ci moich dziadków o ich prze?yciach z czasów wojny, przeplatanych ba?niami braci Grimm i historiami z Biblii.


Detalles del ebook
ISBN:
9788378591009
Editorial:
e-bookowo.pl
Formato:
EPub sin DRM
Idioma:
Polaco
Género:
Novela fantástica
Subgénero:
Novela de Ciencia Ficción y Fantástica
Prelectura del libro:
Nikt Nie Jest Dobry (ebook)

Referencia:

8378591009 |

EAN:

9788378591009