W Cieniu Wszechmog?Cego. In The Shadow Of The Almighty God (ebook)

W Cieniu Wszechmog?Cego. In The Shadow Of The Almighty God (ebook)

3,49
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

Kto? porówna? poezje Stanis?awy do twórczo?ci mistyków angielskich siedemnastego wieku. Si?gn??em jednak do wcze?niejszych, bo czternastowiecznych autorów, do ich utworów, chc?c cho?by pobie?nie sprawdzi?, na ile to porównanie mo?e by? prawdziwe. Wydaje mi si? bowiem, ?e bli?ej Stasi do mistyków ?redniowiecznych. Oto próbka poezji Richarda Rolle (1290-1349) z Hampole, studenta Oxfordu, pustelnika z Yorkshire, który pisa?: „Czu?em w sobie weso?e i nieznane ciep?o i pozna?em nie tyle tajemnic? Stworzenia, ile samego Stwórc?”. Albo: „Rozwa?aj w swoim sercu dniem i noc?, jako szczególny i drogi skarb. Kochaj je wi?cej, ni? ?ycie. Niechaj zakorzeni si? w twojej duszy”. Walter Hilton (ok. 1340-1396) magister prawa kanonicznego, augustianin w Thurgarton, autor „Drabiny ducha” napisa?: „Gdy dusza czysta zmienia si? przez ?ask?, mo?e ujrze? w godzin? wi?cej ducha, ni? mo?e znale?? w najwspa­nialszej nawet ksi?dze”. Julianna z Norwich (1343-ok. l389), pustelniczka przy ko?ciele benedyktynek w Carrow: „Mój rozum zosta? podniesiony do nieba. Zobaczy?am naszego Pana, jakby w?adc? na swym dworze i zaprosi? wszystkie umi?owane s?ugi i przyjació? na uroczyst? uczt?”. A w innym miejscu: „Jego dobro? obejmuje wszystkie stworzenia, wszystkie jego b?ogos?awione dzie?a i przewy?sza je niesko?czenie. On jest niesko?czony i stworzy? nas tylko dla siebie. Przywróci? nam ?ycie przez sw? b?ogos?awion? M?k? i zachowuje nas b?ogos?awionym mi?osierdziem, a to wszystko ze swej dobroci”. Anonimowy autor traktatu „Ob?ok niewiedzy” stwierdzi?: „Pragn? zatem pozostawi? na stronie to wszystko, o czym potrafi? my?le?. A do mi?o?ci wybieram to, o czym nie jestem w stanie my?le?. Dlaczego? Gdy? mo?liwe jest kocha? Go, ale nie my?le? o Nim”. I dalej: „Przebij g?sty ob­?ok niewiedzy ostr? strza?? st?sknionej mi?o?ci. I nie dopu?? najmniejszej nawet my?li, ?e móg?by? Go odst?pi?”. Ile z czternastowiecznych mistyków angielskich w poezji Stanis?awy Kalus? Nie sposób zaprzeczy?, ?e sporo. Ten ?adunek mistycyzmu mo?na by?o dostrzec tak?e w poprzednio opublikowanych utworach. Oczywi?cie powo?ywanie si? na proweniencj? angielskich poetów z czternastego wieku, gdy u nas literatura w ogóle dopiero raczkowa?a, w niczym nie umniejsza oryginalno?ci naszej poetki. Porówna? tych dokona?em oczywi?cie bardzo pobie?nie, korzystaj?c z wolnego t?umaczenia angielskich utworów, ale mo?e to tak?e jaka? droga do ich przybli?enia? Nie brak przecie? w Polsce znakomitych t?umaczy, b?d?cych jednocze?nie poeta­mi. Ale póki co, niech b?dzie nam dozwolone zetkn?? ze sob? te dwie formacje poetyckie. Jak trafnie zauwa?y? Thomas Merton (1915-68), mnich trapista, pisarz, autor siedemdziesi?ciu ksi??ek o duchowo?ci, pacyfizmie, sprawied­liwo?ci spo?ecznej i dialogu z religiami Wschodu - angielski mistycyzm, to mistycyzm chwa?y Bo?ej, duchowo?? rajska, która odzyskuje w Chrystusie niewinno?? i rado?? pocz?tku i postrzega ?wiat w ?wietle Raju. Czy? tego samego nie do?wiadczamy czasem w poezji Stanis?awy Kalus? Oczywi?cie nieco inne s? s?owa, inne doznania, ale duch ten sam: wszechogarniaj?cego mistycyzmu, zanurzenia si? w „ob?oku niewiedzy”, aby ujrze? co?, czego nie dane jest ujrze? innym. Wyra?nie wida?, ?e niekiedy Stanis?awa Kalus „poetka niewinno?ci” zbli?a si? do takiego postrzegania ?wiata. RYSZARD DZIESZY?SKI .


Detalles del ebook
ISBN:
9788378592334
Editorial:
e-bookowo.pl
Formato:
EPub sin DRM
Idioma:
Polaco
Género:
Literatura
Subgénero:
Poesía
Prelectura del libro:
W Cieniu Wszechmog?Cego. In The Shadow Of The Almighty God (ebook)

Referencia:

8378592334 |

EAN:

9788378592334