Po Co Ci Logo? (ebook)

Po Co Ci Logo? (ebook)

8,49
No disponible+ info

Información

Envío y devoluciones

Poradnik, nie poradnik, przeczytaj i zdecyduj sam. Ksi??ka "Po co Ci Logo?" powsta?a z moich tekstów pisanych w wi?kszo?ci na blogu http://alw.pl, ale te? w 2+3D, Beauty&Business, Visual Communication. Podpuszczano mnie do sprokurowania jej wielokrotnie, ale jako? brak by?o czasu na przejrzenie prawie tysi?ca wpisów. Impulsem do tej kompilacji moich tekstów by?o wydanie, w formie ebooka, innej mojej ksi??ki, pierwszego tomu opracowania koncepcyjnego herbu Rzeczypospolitej "projekt Orli Dom". Ukaza?a si? ta pozycja w Wydawnictwie E-bookowo w maju tego roku. W ko?cu jednak nadszed? czas nieco wolniejszy i jest tak?e ta ksi??ka, równie? wydana w wersji elektronicznej póki co, w tym samym wydawnictwie. Na 264 stronach pisz? o sprawach zwi?zanych nie tylko z projektowaniem znaku, ale i szerzej o wizerunku, jego zagro?eniach, a tak?e wielu sprawach ??cz?cych si?, z tym projektownaiem i budowaniem wizerunku, w sposób po?redni i bezpo?redni. Jest zatem troch? do poczytania i przemy?lenia. Co prawda niektóre tematy wywo?awcze straci?y aktualno??, ale to, co przy ich okazji pisa?em mo?na spokojnie odnie?? do wielu aktualnych sytuacji. Wystarczy wyci?ga? wnioski z cudzych b??dów. I tak na to spójrz Drogi Czytelniku. Nie ma w tej ksi??ce niestety prostych recept, w stylu „jak zosta? bogatym w 5 minut” ani te?, tym bardziej, „jak zrobi? genialne logo przy u?yciu Worda”, s?dz? jednak, ?e jest wiele moich spostrze?e?, które po przemy?leniu b?d? przydatne w ?yciu, dla obu stron barykady, tak dla prowadz?cych biznes, jak i robi?cych w grafice u?ytkowej. Moj? ksi??k? podzieli?em na rozdzia?y, jest wi?c o logo, wizerunku, reklamie, heraldyce, symbolice i konkursach, ale s? i varia, czyli tematy nieco na uboczu. Niech Ci? jednak Drogi Czytelniku nie zwiedzie ten rozdzia?owy podzia?, cz??ciowo jest on nieco przypadkowy. Wi?kszo?? tekstów bowiem powinna znale?? si? w dwu, a czasem w trzech rozdzia?ach. Opisuj? bowiem sprawy maj?ce wiele aspektów. Bo czym?e jest np. samo logo, jak nie pocz?tkiem, punktem startu do budowania z jego u?yciem wizerunku, no a tu ju? wchodzimy w reklam?, marketing i kilka jeszcze drobniejszych detali. Ali?ci samo logo ma te? swoje pocz?tki, czy to w postaci formu?owania za?o?e? do projektu, okre?lania w?asnych wizji firmy, strategii tej?e firmy. Czy to, ju? na etapie projektowania, koncypowanie nie tylko kszta?tu, ale i symboliki, czasem za? heraldycznych odniesie?. A mo?e te? z innej strony, do?? modnej, og?aszanie konkursu i jego merytoryczna ocena, nie na zasadzie podoba si?/nie podoba, a w?a?nie merytoryczne ocenianie projektów. Bo przecie? znak firmowy musi by? efektywny w dzia?aniu a nie jedynie efektowny. Musi zapada? w nasz? pami??, a nie jedynie nam si? podoba?. Czasem jego si?? jest jego kontrowersyjno?? w?a?nie, a przez to zapami?tywalno??, a czasem tylko jego prostota. Cho? z t? prostot?, minimalizmem, chyba coraz cz??ciej l?dujemy na mieliznach nijaczenia i rafach wtórno?ci. Ale co tu gada?, trzeba poczyta?, pomy?le? i wyci?gn?? wnioski, a na pewno NIE kopiowa? opisanych przyk?adów. .


Detalles del ebook
ISBN:
9788378595434
Editorial:
e-bookowo.pl
Formato:
EPub sin DRM
Idioma:
Polaco
Género:
Artes
Subgénero:
Arquitectura
Prelectura del libro:
Po Co Ci Logo? (ebook)

Referencia:

8378595434 |

EAN:

9788378595434