Lee tu eBook Tagus en cualquier dispositivo Od mali?ka, snad od svých jedenácti let, jsem m?la spoustu otázek. Pro?? Kdy ? Jak? V?ci, které nás u?ili ve škole, nebyly dosta?ující, a tak jsem za?ala hledat v knihách, v lidech kolem m? a ani náhodou mi nep?išlo na mysl, že všechno, co pot?ebuji, si na sv?t p?ináším s sebou a že vždycky najdu odpov?? uvnit? mne samotné. Nau?ila jsem se, že je pot?eba mít spo?ádaný život, že je dobré se brzy vdát, mít d?ti, spokojené manželství a d?m. Nau?ila jsem se, že je dobré být zam?stnaná a dvakrát do roka jet na dovolenou. Tak n?jak prý vypadá spokojený život.  Nau?ila jsem se, že když pot?ebuji znát odpov?d na n?co, musím ji hledat u t?ch, kte?í jsou moud?ejší než já a ani se svou mnoholetou vírou v Boha a se všemi moudry z bible jsem nepostoupila o moc dál. V posledních letech se za?al m?j zrak otvírat sm?rem, který jsem d?ív neznala, n?kam dál, do míst, která p?esahují tento život, do míst, která p?esahují t?lo, n?kam tam, kde To všechno za?alo.  ?íká se, že když je žák p?ipravený, u?itel p?ijde. Tak jednoho dne, po jiných cenných zkušenostech,  ke m? p?išla i Phowa, aby m? zavedla ješt? hloub?ji k pochopení a pomohla mi rozpomenout se, kdo jsem, porozum?t vztah?m a souvislostem a odkrýt další kousek toho nekone?ného um?leckého díla, kterému ?íkáme život a který je o nás všech, o v?domí. D?kuji Óscarovi za úžasnou práci, kterou d?lá, a za svolení p?eložit jeho knihu do ?eštiny a dát tak mnoha dalším ?tená??m možnost seznámit se podrobn? a prakticky s touto krásnou a p?ekvapující tibetskou technikou. Tato kniha vám možná neodpoví ani na jednu z vašich otázek, ale najdete zde podrobné pokyny, jak se dostat tam, kde odpov?di naleznete, jak se dostat tam, kde se rozplývají iluze a zjevuje se pravda, kde se v?domí vyvýší na další úrove? a kde se mnohdy d?jí v?ci, které jsou mimo lidské pochopení. Dozvíte se, jak se dostat do místa, za hranice hmoty a ?asu, kde máme možnost znovu se rozpomínat a stále obnovovat a prohlubovat chápání Bytí, které p?esahuje rámec dnešní vize sv?ta, chápání existence v respektu, lásce a soucitu ke všem bytostem.   P?eji, a? je Phowa požehnáním nejen vám, kte?í ?tete tuto knihu o ní a rozhodnete se ji praktikovat, ale i všem ostatním, pro které se odhodláte phowu realizovat.

Phowa (ebook)

Autor/Autora
Oscar Mateo Quintana

8,54

8,99

-5%

 • Nuevo
  REFERENCIA: tagus-9788417566661 | EAN: EAN
  ISBN 9788417566661
  store/product_detail/related_offers
  store/product_detail/packs
  store/product_detail/other_works
  Envíos y devoluciones
  DETALLES DEL EBOOK
  ISBN
  9788417566661
  Idiomas
  Checo
  Género
  Ocio y Estilo de vida
  Fecha de lanzamiento
  20 de Diciembre de 2019
  Formato
  EPub con DRM
  Editorial
  Kolima Books
  Prelectura del libro
  Phowa (ebook)
  Envío
  Una vez realizado tu pedido, tendrás disponible tu eBook para su lectura en tu Área Privada.
  Devolución
  No se admiten devoluciones en las descargas de contenido digital.