Saltar navegación. Ir directamente ao contido principal

Está vostede en:

 1. Inicio
 2. Política de privacidade

Política de privacidade

Comeza o contido principal

COMO ACCEDER Á INFORMACIÓN DA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDADE, GARANTINDO A SÚA TRANSPARENCIA

El Corte Inglés facilítalle esta política de privacidade estruturándoa por niveis para enlazar coas distintas categorías de información, en lugar de mostrar toda esta información nun só aviso en pantalla, a fin de evitar a fatiga informativa. Ao presentar a información estruturada por niveis, permitimos aos usuarios navegar directamente a capítulos individuais a través do seguinte menú de selección, facendo clic nos diferentes capítulos.

DESCARGAR POLÍTICA DE PRIVACIDADE EN PDF

Selección de capítulo

 1. Introdución
 2. Ámbito de aplicación
 3. Quen é o responsable do tratamento?
 4. Datos obxecto de tratamento
 5. Finalidades de tratamento
 6. A quen podemos comunicar a súa información persoal?
 7. Ligazóns a sitios web de terceiros
 8. Por canto tempo almacenamos a súa información persoal?
 9. Como pode exercer os seus dereitos?
 10. Medidas de seguridade
 11. Trátanse datos de menores?
 12. Información sobre cookies
 13. Modificacións á presente información de protección de datos

1. Introdución

En El Corte Inglés comprometémonos a asegurar que a súa información persoal se atope protexida e non se utilice de forma indebida.

Neste documento explicamos quen é o responsable de tratamento, con que finalidade vaise a tratar a súa información persoal, a lexitimación para o tratamento, como a solicitamos, por que a solicitamos, como a utilizamos, os dereitos que lle asisten e tamén se explican os procesos que dispuxemos para protexer a súa privacidade.

Ao facilitarnos a súa información persoal por calquera das nosas canles (dixitais e físicas) e utilizar o noso sitio web  https://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/ga/, entendemos que o usuario queda informado sobre o tratamento dos datos fornecidos durante a navegación na nosa páxina web e os que se xeren como consecuencia da utilización da mesma, incluídas no seu caso, as comunicacións dos datos que puidesen realizarse, coas finalidades indicadas no apartado 5.

El Corte Inglés asume a responsabilidade de cumprir coa lexislación vixente en materia de protección de datos europea, e ten o obxectivo de tratar os seus datos de maneira lícita, leal e transparente. Por iso, a utilización desta web está suxeita á política de privacidade, ás Condicións de Uso, así como à Política de Cookies. Pedímoslle que as leas atentamente.

2. Ámbito de aplicación

O presente documento é de aplicación ao uso que facemos dos datos persoais dos clientes que navegan pola web  https://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/es/ e dos medios dispoñibles nela para interactuar coa nosa empresa.

Se ten calquera tipo de consulta, comentario ou inquietude, ou se desexa realizar algunha suxestión sobre como usamos a información persoal, pode enviar un correo ao seguinte enderezo de correo electrónico: comunicacionelcorteingles@elcorteingles.es

Consideracións a ter en conta

3. Quen é responsable do tratamento?

Razón social: El Corte Inglés

Domicilio social: Calle Hermosilla, 112. 28009 - Madrid

Correo electrónico: comunicacionelcorteingles@elcorteingles.es

Teléfono: 914 018 500

N.I.F: A-28017895

Rexistro mercantil de madrid: tomo 519, folio 1, secc. 8ª, folla m-9.880, inscrición 197ª

Páxina web: https://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/es/

4. Datos de tratamento

Solicitamos información persoal que vostede nos facilita nos formularios e/ou rexistros ou outros. En calquera caso, no momento da recollida informaráselle do responsable do tratamento, a finalidade do mesmo, os destinatarios da información, así como a forma de exercer os dereitos que lle outorga a lexislación vixente en protección de datos.

Informámoslle que as categorías de datos que podemos tratar son as que se definen a continuación:

 • Datos de contacto: Cando se pon en contacto connosco, recompilamos os seus datos de contacto. Estes datos poden incluír o seu nome, enderezos postais, números de teléfono, e enderezos de correo electrónico.
 • Datos relativos ao uso da páxina web: Cando interactúa coa nosa web, recompilamos información que nos indica que contados e temas lle interesan, descargas de información adicional, accesos mediante ligazóns, problemas que detectemos no manexo das ferramentas e a súa localización no caso de que vostede o autorizara singularmente. O uso desta información regúlase na nosa Política de cookies.
 • Datos de xeolocalización: Recompilamos datos de localización derivados do enderezo ip do seu dispositivo, unicamente ata  o nivel de localidade. O devandito enderezo non se pode usar para identificar a súa conexión ou dispositivo de internet.

5. Finalidades de tratamento

Os seus datos sérvennos para atender as seguintes finalidades, cuxa lexitimidade respectiva é:

a) Servizos solicitados por vostede, en base ao consentimento expreso que nos prestou:

Para poder tratar os seus datos, en certas ocasións, é necesario que vostede nos preste o seu consentimento, mediante o cal acepta que os seus datos sexan tratados para unha finalidade determinada, como, por exemplo:

 • Respecto dos datos obtidos na navegación e uso da nosa web, realizaremos o tratamento dos datos xerados pola navegación coas finalidades en base ao establecido na configuración de cookies e as súas preferencias asociadas.
 • No seu caso, os datos facilitados nos formularios accesibles na nosa web serán tratados coas finalidades relacionadas con devanditos formularios, en concreto:
  • Envío de comunicacións por medios electrónicos das subscricións que vostede indicase no formulario da área de investidores (por exemplo; resultados e informes financeiros, presentacións, etc.).
  • No caso de facilitar os seus datos para traballar nas empresas do grupo El Corte Inglés, trataremos os seus datos para efectuar a súa inscrición ou rexistro na plataforma de emprego de El Corte Inglés, así como para xestionar a súa participación nos procesos de selección.
  • Para a canle ética, trataremos os seus datos para xestionar as consultas ou denuncias relativas ao código ético e de conduta do grupo El Corte Inglés.
  • No caso de pórse en contacto connosco a través de calquera dos enderezos ou vías de comunicación publicadas, trataremos os seus datos para atender e responder, tanto as solicitudes de información, como as suxestións que realice.

b) Cumprimento de obrigas legais:

Son tratamentos que nos esixe a lei e que non podemos deixar de cumprir, como os seguintes:

 • Colaboración cos xuíces e tribunais.
 • Colaboración coas autoridades de control de protección de datos.
 • Cumprimento de obrigacións tributarias.
 • Colaboración coas forzas e corpos de seguridade do estado.
 • Obrigacións en materia de prevención de branqueo de capitais e financiamento do terrorismo.
 • Exercicio dos seus dereitos de protección de datos, incluíndo a comprobación e actualización de todos os seus datos persoais.

c) Interese lexítimo:

En todo caso, informámoslle que levamos a cabo unha reflexión minuciosa sobre o valor do interese lexítimo que nos ampara nestes tratamentos de datos e a eventual existencia dalgún prexuízo ou interese contrario seu, ademais de asegurarnos que a información que destinamos a realizar este estudo non sufra risco algún de seguridade.

Se vostede ten interese en acceder a estas conclusións, diríxase ao delegado de protección de datos do grupo El Corte Inglés, na calle hermosilla, 112, 28009 madrid ou no enderezo electrónico delegado.protecciondatos@elcorteingles.es.

En todo momento, pode oporse aos tratamentos baseados no interese lexítimo a través das canles que se enumeran no apartado dereitos dos usuarios/clientes.

Son tratamentos que queremos levar a cabo se vostede non se opón:

 • Anonimización: anonimizaremos os detalles das súas experiencias con El Corte Inglés eliminando os datos identificativos e substituíndoos por outros xenéricos que imposibiliten a súa identificación, convertendo os datos en información estatística para aprender destas experiencias e comprender como mellorar na nosa actividade e na atención e servizos aos nosos clientes.

  Entendemos que a única maneira de mellorar no noso servizo é mediante o estudo e comparación de cada detalle da nosa actividade e, para iso, necesitamos estudar a información do uso e actividade da web. Este estudo non lle afecta a vostede, nin limita os seus intereses, salvo no beneficio derivado da evolución positiva que impulsa.

  Consideramos que a nosa imaxe de empresa competitiva e entregada á satisfacción dos nosos clientes veríase directamente danada se, por non aprender da nosa experiencia, non corrixísemos os nosos erros nin nos adecuásemos ás expectativas de calidade que nos requiren os nosos clientes.

6. A quen podemos comunicar a súa información persoal?

Nalgúns casos, é necesario que comuniquemos a información que nos proporcionou a terceiras partes, concretamente a empresas que nos prestan servizos tecnolóxicos (almacenamento e procesamento da información).

Estas terceiras partes só teñen acceso á información persoal que necesitan para levar a cabo os devanditos servizos. Esíxeselles que manteñan a confidencialidade da súa información persoal e non poden utilizala de ningunha outra forma que aquela que lles solicitamos.

En todos os casos, a nosa empresa asume a responsabilidade pola información persoal que nos facilite, e solicitamos a aqueles provedores cos que compartimos a súa información persoal que apliquen o mesmo grao de protección da información que nós.

Así mesmo, a súa información persoal estará a disposición das administracións públicas, xuíces e tribunais, para a atención das posibles responsabilidades nacidas do tratamento, así como, prestar a colaboración legalmente obrigada.

7. Ligazóns a sitios web de terceiros

No caso que fornezamos ligazóns a sitios web que non son operados pola nosa empresa, será informado xa que non somos responsables do contido e xestión dos mesmos, nin da forma en que, no seu caso, estes terceiros solicitan e usan a súa información persoal.

Seguramente estes sitios web dispoñan das súas propias políticas de privacidade, mediante as cales lle explicarán como utilizan e comparten a súa información persoal. Recomendámoslle revisar detidamente as políticas de privacidade antes de utilizar estes sitios web para estar seguro de que está conforme coa forma na que a súa información persoal se recompila e comparte.

8. Por canto tempo almacenamos a súa información persoal??

Só almacenamos a súa información persoal na medida en que a necesitamos a fin de poder utilizala segundo a finalidade pola que foi solicitada, e segundo a base xurídica do tratamento da mesma de conformidade coa lei aplicable. Manteremos a súa información persoal mentres exista unha relación contractual e/ou comercial con vostede, ou mentres vostede non exerza o seu dereito de supresión ou limitación do tratamento dos seus datos.

Nestes casos, manteremos a información debidamente bloqueada, sen darlle ningún uso, mentres poida ser necesaria para o exercicio ou defensa de reclamacións ou poida derivarse algún tipo de responsabilidade xudicial, legal ou contractual do seu tratamento, que deba ser atendida e para o que sexa necesaria a súa recuperación.

9. Como pode exercer os seus dereitos?

Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidade, de non ser obxecto de decisións automatizadas ou de revogar o seu consentimento, achegando copia dun documento acreditativo da súa identidade (dni ou pasaporte) por calquera das seguintes vías:

No caso de que o considere necesario, vostede pode presentar unha reclamación ante a axencia española de protección de datos, na páxina web  www.aepd.es.

10. Medidas de Seguridade

Utilizamos as medidas técnicas e organizativas adecuadas, coa finalidade de protexer a súa información persoal e a súa privacidade e revisamos as devanditas medidas periodicamente. Protexemos a súa información persoal mediante o uso dunha combinación de controis de seguridade tanto físicos como informáticos ou lóxicos, mesmo controis de acceso que restrinxen e administran a forma en que a súa información persoal e os seus datos persoais son procesados, administrados e xestionados. Tamén nos aseguramos de que os nosos empregados se atopen debidamente capacitados para protexer a súa información persoal. Os nosos procedementos indican que é posible que lle solicitemos una proba de identidade antes de compartir a súa información persoal con vostede.

Conforme á nosa garantía de seguridade e confidencialidade, estamos especialmente interesados en ofrecerlle o máis alto nivel de seguridade e protexer a confidencialidade da información persoal que nos achega. Por iso, as transaccións comerciais son realizadas nunha contorna de servidor seguro baixo protocolo ssl (secure socket layer).

11. Trátanse datos de menores?

A nosa páxina web https://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/es non está dirixida aos menores de idade.

Se vostede é menor de idade, por favor non tente rexistrarse na área de investidores, nin utilice ningún formulario. Se descubrimos que accidentalmente obtivemos información persoal dun menor, eliminaremos a devandita información canto antes.

Por iso, o usuario garante a exactitude e veracidade dos datos facilitados, adquirindo o compromiso de comunicar a El Corte Inglés calquera cambio dos mesmos.

12. Información sobre cookies

Utilizamos cookies propias e de terceiros para fins estritamente funcionais, permitindo a navegación na web e a app, así como  para fins analíticos, e cando o consentise expresamente, para mostrarlle publicidade (tanto xeral como personalizada) en base a un perfil elaborado a partir dos seus hábitos de navegación (p. Ex. Páxinas visitadas ou produtos visitados), para optimizar a web e para poder valorar as opinións dos produtos adquiridos polos usuarios.

Se quere coñecer máis detalles sobre as cookies que usamos, a súa finalidade e outra información de interese, consulte a nosa  política de cookies.

13. Modificacións á presente información de protección de datos

Revisaremos e actualizaremos a información de protección de datos cando se produzan modificacións na lexislación ou nalgún dos procedementos de tratamento da súa información persoal.

Esta información de protección de datos foi revisada e actualizada por última vez en maio 2023.

Pareceches útil esta páxina?

Poderías dicirnos por que?

Fin do contido principal